คลังสินค้า      
ชื่อหลักสูตร: การบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management)
 
  กลับหน้าฝึกอบรม          
 

หลักการและเหตุผล:
          โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน กิจการที่สามารถดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงนี้รู้ดีว่าจะต้องทุ่มเทกำลังการ กำลังใจ และกำลัง
สมองในทุกทางเพื่อความได้เปรียบ  การทำธุรกิจนั้นจะต้องมีความเข้าใจดีว่าตัวเองต้องการอะไร หลังจากนั้นก็ต่อยอดความต้องการนั้นออกไปเป็นแผนงาน
ที่จะต้องทำในส่วนของการปฏิบัติ แล้วจึงวัดผลที่ได้จากการปฏิบัตินั้น และหาทางแก้ไขเมื่อผลของการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน
          องค์ประกอบในการทำธุรกิจนั้นมีมากมายหลายประการทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น อาคาร สถานที่ สินค้า เป็นต้น และทั้ง
ที่เป็นซอฟแวร์ ที่เน้นไปในเรื่องของวิธีการ ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์นั้นแม้จะมีประเด็นที่สำคัญมากมายแต่เรื่องของคลังสินค้านั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความสำคัญมากเช่นกัน
          คลังสินค้าแบ่งออกเป็นหลายประเภทแล้วแต่จุดมุ่งหมายของธุรกิจ และถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่สำคัญที่จะต้องได้รับความสนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของการจัดตั้งธุรกิจเลยทีเดียว
          ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากจะต้องมีสาธารณูปโภคที่ครบครันแล้ว ความสะดวกในการ
เดนทางและการขนส่งก็จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นทุกกิจการจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของคลังสินค้านี้

ประโยชน์ที่ได้รับ:
- เข้าใจหลักการของคลังสินค้าที่ถูกต้อง
- สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจก่อนก่อตั้งคลังสินค้า
- เอื้อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ตรงจุด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม:
- เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการสร้างผลกำไรให้กับกิจการ
- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของคลังสินค้า

จำนวนชั่วโมง/วัน
          6 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 วัน

รูปแบบการอบรม
          บรรยาย ผ่านสไลด์ด้วยคอมพิวเตอร์และจอโพรเจคเตอร์

หัวข้อการอบรม:
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลังสินค้า
2 ประเภทของคลังสินค้า
3 การวางแผนก่อนจัดตั้งคลังสินค้า
4 การพิจารณาทำเลที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละประเภท
5 วิธีการจัดตั้งคลังสินค้า
6 การคำนวณเนื้อที่ใช้งาน
7 เครื่องมือเครื่องใช้ในคลังสินค้า
8 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่จำเป็น
9 ระบบที่ใช้ระบุตำแหน่งจัดวางสินค้า
10 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับคลังสินค้า
11 การบริหารสินค้าคงคลัง
12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
13 ตอบปัญหา


 
  qcc ฝึกอบรม ขึ้นข้างบน                        
                             
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์. พ.ศ. 2537