preventive maintenance      
ชื่อหลักสูตร: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM)
 
  กลับหน้าฝึกอบรม          
 

หลักการและเหตุผล:
          ปัจจัยสำคัญ 3 ประการในการดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับคน เครื่องจักร และระบบการบริหารจัดการ 
เรื่องของคนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR  ที่ทุกองค์กรมีพร้อมอยู่แล้ว  เรื่องของระบบการบริหารจัดการทุกองค์กรต้องมีอยู่
อย่างน้อยก็เป็นระบบงานที่ทำให้งานประจำเดินหน้าไปได้ และหลายองค์กรก็มีระบบเสริมงานประจำ เช่น 5ส QCC ISO 9000 TQM หรือ  Lean ที่มีความ
จำเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการในยุคสารสนเทศที่มีการแข่งขันสูง
          เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่หลายองค์กรกลับไม่ได้ให้ความสนใจกับอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดคือเครื่องจักร  หลายองค์กรลงทุนไปกับ
เครื่องจักรมากมายมหาศาลแล้วก็ใช้งานอย่างเดียวโดยไม่คิดเลยว่าเครื่องจักรเหล่านั้นเมื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
เช่นเดียวกับคน สิ่งที่ทำกันอยู่คือการซ่อมเมื่อเสียที่เป็นแนวทางที่ผิดพลาดอย่างมาก เพราะการที่รอจนกระทั่งเครื่องจักรเสียนั่นหมายความว่าผลที่ตามมา
อาจมีความรุนแรงตามสภาพของความขัดข้อง ผลเสียที่รุนแรงมากอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม  ที่รุนแรงน้อยลงไปหน่อยก็ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่าย และอาจต้องหยุดการผลิตที่ส่งผลเสียต่อต้นทุนเป็นอย่างมาก
          การบำรุงรักษาที่ถูกวิธี และมีความเข้าใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากหากกิจการต้องการจะคงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันสูงนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ:
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกต้อง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
- ลดความสูญเสียในระบบการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม:
- ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นสร้างผลกำไรให้กับกิจการอย่างยั่งยืน
- วิศวกร และทีมงานข้ามสายงานที่มีภารกิจในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- บุคลากรฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง

จำนวนชั่วโมง/วัน
          6 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 วัน

รูปแบบการอบรม
- บรรยาย ผ่านสไลด์ด้วยคอมพิวเตอร์และจอโพรเจคเตอร์
- Workshop

หัวข้อการอบรม:
1 แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2 รู้จักกับการบำรุงรักษาแบบต่างๆ
   2.1 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
   2.2 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)
   2.3 การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
   2.4 การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)
   2.5 การบำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)
3 ใครเกี่ยวข้องบ้างในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน?
4 OEE คืออะไร? ทำไมจึงมีความสำคัญ?
5 KPI การบำรุงรักษา
6 สิ่งที่จำเป็นต้องมีมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
7 ทำความรู้จัก CMMS
8 ขั้นตอนการวางระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
9 เรียนรู้ PM ก็ควรรู้จัก RCM
10 Workshop
11 ถามตอบปัญหา 
  qcc ฝึกอบรม ขึ้นข้างบน                        
                             
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์. พ.ศ. 2537