5ส ตรวจ      
ชื่อหลักสูตร: เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 
  กลับหน้าฝึกอบรม          
 

หลักการและเหตุผล:

          เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ากิจกรรม 5ส นั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบการบริหารจัดการทุกระบบที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน องค์กรที่จัดทำ 5ส
นอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่มีสถานที่ทำงานที่ประทับใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเอง และบุคคลภายนอกแล้ว 5ส ยังเป็นส่วนที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตให้กับ
องค์กร เพราะสถานที่ใดที่บุคลากรมีความรู้สึกน่าทำงาน (Quality of Work Life – QWL) แล้ว ย่อมทำให้คุณภาพและผลผลิตสูงขึ้น (Quality of Products
and Services) อีกด้วย  ยิ่งไปกว่านั้น 5ส ยังเป็นฐานสำคัญที่สามารถทำให้บุคลากรรู้จักทำงานเป็นทีมในเบื้องต้น ที่สามารถต่อยอดออกไปยังระบบการ
บริหารจัดการทุกชนิดซึ่งล้วนแต่มีปัจจัยการทำงานเป็นทีมเป็นตัวส่งเสริมที่สำคัญ

          อย่างไรก็ตามระบบทั้งหลายที่จัดทำขึ้นจำเป็นต้องมีการเฝ้าติดตามและวัดผลเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้ความสำคัญต่อระบบนั้นๆอย่าง
สม่ำเสมอ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินสิ่งที่ได้จัดทำมาเป็นระยะๆ ว่าระบบยังคงอยู่ในสภาพดีหรือไม่
และยังมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือองค์กรที่จัดทำ 5ส นั้นมักมีการให้รางวัลกับผู้ที่ดำเนินการดี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผลการตรวจประเมินในการ
พิจารณา
          ในการตรวจประเมินจำเป็นต้องทำโดยบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะทั้งในเรื่องระบบ 5ส  มาตรฐานที่ใช้  และวิธีการตรวจประเมินจึงจะทำให้การ
ตรวจประเมินมีประสิทธิภาพ  และยุติธรรม จึงต้องมีการอบรมผู้ตรวจประเมินให้มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  การอบรมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในวิธีการตรวจประเมินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ประโยชน์ที่ได้รับ:
- มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการตรวจประเมิน
- สามารถที่จำทำการตรวจประเมินระบบ 5ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถพัฒนานำไปใช้ในการตรวจประเมินระบบอื่นๆได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม:
- ทีมงานตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการตรวจประเมิน

จำนวนชั่วโมง/วัน
          6 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 วัน

รูปแบบการอบรม
- บรรยาย ผ่านสไลด์ด้วยคอมพิวเตอร์และจอโพรเจคเตอร์
- Workshop การตรวจประเมิน

หัวข้อการอบรม:
1 วัตถุประสงค์ของการตรวจ
2 ประเภทของการตรวจ
3 รูปแบบของการตรวจประเมิน 5ส
4 สิ่งที่ผู้ตรวจต้องยึดถือ
5 ทีมตรวจประเมิน
6 บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจ
7 การวางแผนการตรวจประเมิน
8 การเตรียมการตรวจประเมิน
9 วิธีการตรวจประเมิน
10 วิธีการให้คะแนน
11 วิธีการรายงานผล
12 การให้คำแนะนำในการแก้ไข
13 ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ
14 Workshop 
  qcc ฝึกอบรม ขึ้นข้างบน                        
                             
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์. พ.ศ. 2537