ที่ปรึกษา iso14000      

Product Part Approval Process - PPAP : กระบวนการการอนุมัติชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

 
  กลับหน้าระบบบริหาร          
 

          ได้เคยบอกแล้วว่า เรื่องของ PPAP นั้นมีปรากฎอยู่ในมาตรฐาน ISO/TS 16949 ทั้งหมด 2 ที่ด้วยกัน ที่แรกอยู่ในหมายเหตุท้ายข้อ  4.2.3.1 ไม่ค่อย
จะมีประเด็นอะไรเพราะเป็นหมายเหตุที่ไปขยายความเนื้อหาในข้อ 4.2.3.1 ข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Engineering specifications) ที่พูดถึงการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นใน มาตรฐาน หรือ ข้อกำหนดที่ต้องการข้อมูลบันทึกของลูกค้า

          อีกที่หนึ่งอยู่ในข้อ  7.3.6.3 พูดไว้ว่าppap1

7.3.6.3 Product approval process
          The organization shall conform to a product and manufacturing process approval procedure recognized by the customer”.
Note  Product approval should be subsequent to the verification of the manufacturing process.
          This product and manufacturing process approval procedure shall also be applied to suppliers.

          แปลเป็นไทยได้ว่า

7.3.6.3 กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์
          องค์กรต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุมัติผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ที่ยอมรับโดยลูกค้า
หมายเหตุ การอนุมัติผลิตภัณฑ์ควรเป็นขั้นตอนหลังจากการทวนสอบกระบวนการผลิต
          ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุมัติผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตนี้ต้องนำไปใช้กับผู้ส่งมอบด้วย

          จะเห็นได้ว่ามาตรฐานไม่ได้พูดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่อง PPAP นี้เลยเพียงแต่บอกว่าจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้า และต้องเอาไปใช้กับผู้ส่ง
มอบด้วย

          ได้เคยพูดไว้ในเรื่องของ Core Tools แล้วว่า PPAP นี้เป็นส่วนย่อยอยู่ใน APQP เหมือนกันคือไปอยู่ในเฟสที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยืนยัน
ความถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำมาจากเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการทางวิศวกรรม ทีนี้เราก็จะมา
ขยายความให้เห็นกันครับ

          หากจะพูดความหมายสั้นๆแบบไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็สามารถบอกได้ว่า “PPAP ก็คือกระบวนการในการพิสูจน์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียบร้อยก่อนที่
จะเริ่มทำการผลิตจริง  และทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้า” ดังนั้นจุดเริ่มต้นมันจึงมาจากลูกค้าที่มีบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรม และ
คุณลักษณะที่ต้องการของข้อกำหนดซึ่งผู้ส่งมอบ (ในที่นี้คือ OEM) จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจน และต้องมั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหลายที่ผู้ส่งมอบ
ดำเนินการนั้นจะให้ผลที่ได้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการของลูกค้าในทุกๆขั้นตอนของการผลิตจริง  ทั้งหมดนี้จะสามารถทำได้อย่างเป็นระบบผ่านทาง
กระบวนการของ PPAP ครับ

ppap2          ผมเคยบอกแล้วว่าผู้ผลิตยานยนต์นั้นมีหลายเจ้า และแต่ละเจ้าต่างก็มีกระบวนการในลักษณะที่ต้องการความมั่นใจจาก
ผู้ส่งมอบทั้งนั้น มันจึงเกิดความหลากหลาย ด้วยเหตูนี้ AIAG (คนที่เขียนบทความทำนองนี้จะใช้ตัวย่อทั้งหมด ใครไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ไม่ว่าจะเป็น AIAG หรือ OEM ก็ให้ไป search หา เอาในบทความของ APQP ที่ผมเขียนไว้แล้ว) ก็เลยวางระบบที่เป็นมาตรฐานออกมา
ให้ทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจตรงกัน จะได้เกิดการปฏิบัติที่เป็นสากล รู้ เหมือนๆกันหมด ซึ่ง PPAP นี้ก็ไปเป็นตัวย่อยอยู่ใน APQP
         
          ผลที่ได้ออกมาจาก PPAP จะเป็นเอกสารชุดหนึ่งที่รวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะทำเป็นแฟ้มเดียวกัน หรือเป็นไฟล์
อิเล็คทรอนิคส์ก็ได้ เขาเรียกตัวนี้ ว่า “PPAP Package” ครับ และ Package ตัวนี้แหละที่ต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ฟอร์มที่ใช้สรุป package นี้เรียกว่า Part Submission Warrant หรือ PSW  การที่ PSW ได้รับการอนุมัติเป็นการแสดงว่า
ผู้ส่งมอบได้ทบทวนสิ่งต่างๆใน package แล้ว และลูกค้าไม่ได้ระบุอะไรที่เป็นปัญหา ซึ่งเท่ากับ PPAP ผ่านหมดแล้ว
                   
          เมื่อคุณไปดูเนื้อหาของ PPAP ก็จะเห็นได้ว่าเอกสารต่างๆของ PPAP นั้นมีลักษณะเหมือน APQP เป็นอย่างมาก เพราะมันมาจากแหล่งเดียวกันครับ
คุณสามารถศึกษา PPAP ได้จาก PPAP Manual  ที่สถาบัน AIAG จัดทำขึ้น หรือของลูกค้าของคุณ ใน PPAP Manual จะบอกคุณลักษณะที่ต้องการ
(Requirements) ต่างๆของการที่ PPAP จะได้รับการอนุมัติ แต่ทว่าไม่จำเป็นเสมอไปนะครับว่าลูกค้าทุกเจ้าจะมีคุณลักษณะที่ต้องการตรงกับ PPAP
Manual ของ AIAG ทุกข้อ บางรายอาจมีน้อยกว่า หรือ มากกว่าก็ได้ คุณต้องไปศึกษาคู่มือที่ลูกค้ากำหนดไว้อีกที และลูกค้ามักจะระบุไว้ชัดเจนในสัญญา
ซื้อขายกับผู้ส่งมอบ

          PPAP จะใช้เมื่อไร? ก็ต้องดูว่ามีการออกแบบหรือปรับปรุงชิ้นส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นกับบริษัทรถยนต์หรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือไม่ หากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีการขออนุมัติ PPAP กันอีก ในการที่จะได้รับอนุมัติผู้ส่งมอบต้องมีชิ้นส่วนและเอสารที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆที่แสดง
ว่า
1 ผู้ส่งมอบเข้าใจคุณลักษณะที่ต้องการที่กำหนดไว้ดี
2 ผู้ส่งมอบทำได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการที่กำหนดไว้
3 กระบวนการของผู้ส่งมอบสามารถจะผลิตชิ้นส่วนที่เป็นไปตามข้อกำหนด
4 แผนควบคุมการผลิต และระบบการบริหารคุณภาพ จะป้องกันไม่ให้มีชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาถึงลูกค้า

          อย่างที่ผมบอกผู้ผลิตรถยนต์มีหลายเจ้า และหลายประเทศคุณอาจไปเจอตัวย่อว่า ISIR ที่มีคำเต็มว่า initial Sample Inspection Report อันนี้มัก
ใช้กับบริษัทรถยนต์ของเยอรมันครับเช่น VW หรือ BMW ISIR พัฒนาโดย The Verband der Automobilindustrie  ย่อว่า VDA เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์ของเยอรมันที่เป็นทั้งผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน หรืออาจจะเจอคำนี้ที่ Hyundai หรือ Kia ก็ได้ ตัว ISIR นี้เหมือนกับรายงานการตรวจสอบใน PPAPppap4
Package ตัว PPAP นี้ก็เหมือน ISIR รุ่นแรกๆรวมกับเอกสารอีกหลายอย่าง

          เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่า AIAG ได้ออก PPAP มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ออกมาเมื่อปี 2006 เรียกว่า
เป็น forth edition ซึ่ง เป็นฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุด ตามปกติเวลาที่ลูกค้าของ OEM จะเอาไปใช้เขาก็ต้องดูตามความต้องการของ
เขาเหมือนกันที่อาจจะใช้ทุกข้อ หรือบางข้อดังนั้นหากคุณเป็นโรงงานที่รับผลิตชิ้นส่วนให้เขาก็ต้องดูตรงนี้ของลูกค้าคุณว่ามี
ความต้องการแค่ใหน โดยปกติตรงนี้เขาแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตาม guideline ของ AIAG ที่ก็อาจต้องเอาไปปรับได้อีกเหมือนกัน

ระดับที่ 1 ส่งเพียงแค่ Part Submission Warrant (PSW)  ปกติระดับนี้ลูกค้ากับผู้ส่งมอบจะทำการค้าขายกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว และลูกค้าก็ไม่ได้มีความ วิตกกังวลใดๆ

ระดับที่ 2 ให้ส่ง PSW ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็น กรณีนี้อาจมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆโดยไม่ได่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

ระดับที่ 3 ให้ส่ง PSW ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข้อมูลสนับสนุนทั้งหมด (ระดับนี้ถือเป็นระดับ default – คำนี้ไม่รู้จะหาคำแปลอย่างไรจึงจะเหมาะคุณค
งคุ้นเคยกับคำนี้ดีถ้าใช้คอมพิวเตอร์ อะไรที่เขาทำไว้เป็นพื้นฐาน ที่คุณไม่ได้เข้าไปปรับแต่งอะไรเลย เขาเรียกมันว่า default ครับ) ปกติระดับนี้จะเป็น
ชิ้นส่วนใหม่ หรือผู้ส่งมอบใหม่

ระดับที่ 4 ให้ส่ง PSW และข้อมูลทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการระดับนี้ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

ระดับที่ 5 ให้ส่ง PSW ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข้อมูลสนับสนุนทั้งหมดที่ต้องมีอยู่ ณสถานที่ทำการผลิตเพื่อให้ลูกค้าดูได้ ระดับนี้เป็นระดับที่ไม่ทีข้อมูลอะไร
เลย หรือเป็นผู้ส่งมอบที่มีระบบการบริหารคุณภาพไม่ดีพอ

          องค์ประกอบย่อยทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน 18 รายการดังนี้

1 Design Records รายการนี้เป็นชุดของแบบ (drawings) ซึ่งหากลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแบบ เอกสารชุดนี้จะส่งให้กับผู้ส่งมอบพร้อมกับคำสั่งซื้อ แต่
หากผู้ส่งมอบเป็นผู้รับผิดชอบแบบก็จะเป็บแบบที่อยู่ในระบบของผู้ส่งมอบ

2 Authorized Engineering Change Documents เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปเอกสารนี้มีชื่อเรียกว่า Engineering Change
Notice

3 Engineering Approval การอนุมัติรายการนี้ปกติเกิดจากการทดลองทางวิศวกรรมที่ทำกับชิ้นส่วนในการผลิตที่โรงงานของลูกค้า โดยจะมีการส่งชิ้นส่วน
มาให้ลูกค้าก่อนที่จะทำ PPAP แต่ก็ไม่แน่ว่าลูกค้าอาจต้องการ Engineering Approval อย่างอื่นอีกด้วย

4 DFMEA เป็นเอกสาร “การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบของการออกแบบ (Design Failure Mode and Effects Analysis)”  ที่ผ่านการ
ทบทวนและลงนามรับรองโดยลูกค้า และผู้ส่งมอบแล้ว หากลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบเองลูกค้ามักไม่ใช้เอกสารนี้ร่วมกับผู้ส่งมอบ แต่อาจจะไป
ใช้ร่วมกันใน PFMEA และ Control Plan

ppap65 Process Flow Diagram เป็นเอกสารผังการไหลของกระบวนการ ที่รวมถึงสิ่งที่รับเข้ามาในตอนเริ่มต้นกระบวนการซึ่งอาจเป็นชิ้น
งานอื่นๆด้วย

6 PFMEA เป็นเอกสาร “การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบของกระบวนการ (Process Failure Mode and Effects Analysis)”  ที่ผ่านการ ทบทวนและลงนามรับรองโดยลูกค้าและผู้ส่งมอบแล้ว PFMEA จะบอกว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาด บ้างในกระบวน
การผลิตและประกอบชิ้นส่วน

7. Control Plan เป็นเอกสารแผนควบคุมที่ผ่านการทบทวนและลงนามรับรองโดยลูกค้าและผู้ส่งมอบแล้ว ในแผนควบคุม จะเดิน
คามขั้นตอนใน PFMEA และจะให้ข้อมูลในรายละเอียดวิธีการตรวจสอบวัสดุรับเข้า และในระหว่างการผลิตและการประกอบ ที่อาจรวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

8 Measurement System Analysis Studies (MSA) ปกติจะมี GR&R (Gage Repeatability and Reproducibility) สำหรับลักษณะ
(characteristics) ที่มี ผลกระทบสูง หรือวิกฤติ และการยืนยันว่า เกจที่ใช้วัดลักษณะเหล่านี้ได้รับการสอบเทียบแล้ว

9. Dimensional Results เป็นรายการของมิติต่างๆที่หมายเหตุไว้ในแบบที่แสดงสัญญลักษณ์รูปลูกโป่ง รายการเหล่านี้จะแสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนด ผลการวัด และการประเมินที่บอกว่ามิติต่างๆนั้น ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง

10. Records of Material / Performance Tests เป็นสรุปผลของการทดสอบทุกรายการที่ทำกับชิ้นส่วน ที่มักอยู่ในรูปแบบ DVP&R (Design Verification
Plan and Report – แผนการทวนสอบการออกแบบ รายงาน) บอกในรูปของ ผ่าน/ไม่ผ่าน ตัว DVP&R ต้องผ่านการเซ็นรับรองจากทั้งลูกค้าและผู้ส่งมอบ

11. Initial Process Studies ในส่วนนี้ตามปกติจะมี charts ต่างๆ ที่แสดงลักษณะที่วิกฤติ จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่วิกฤตินั้นมีความผัน
แปรที่คงที่ และมีรูปร่างใกล้เคียงกับเส้นโค้งปกติ

12. Qualified Laboratory Documentation เป็นเอกสารใบรับรอง (certificates) จากห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบค่าต่างๆ บางทีอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับมาตรฐาน ISO 17025 ด้วย

13. Appearance Approval Report เป็นเอกสารการตรวจสอบการอนุมัติลักษณะปรากฎ (Appearance Approval Inspection -AAI) ที่ลูกค้าต้องลงนาม
เอกสารนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปรากฎเท่านั้น อย่างอื่นไม่เกี่ยว

14. Sample Production Parts เป็นตัวอย่างชิ้นส่วนที่เก็บมาจากการผลิตขั้นต้น ตามปกติ PPAP Packageจะแสดงรูปของตัวอย่างและสถานที่เก็บไว้ด้วย
ทั้งทางฝ่ายลูกค้าและผู้ส่งมอบ
ppap7

15 Master Sample เป็นตัวอย่างที่มีการเซ็นรับรองไว้ทั้งลูกค้า และผู้ส่งมอบ ที่มักจะเอามาใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบด้วยการ มองเห็น (visual inspection)

16. Checking Aids เมื่อมีการใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบชิ้นส่วน เอกสารส่วนนี้จะแสดงรูปของเครื่องมือ และบันทึก
การสอบเทียบ รวมทั้งมิติต่างๆ ของเครื่องมือด้วย

17. Customer-Specific Requirements ลูกค้าแต่ละรายอาจมีคุณลักษณะที่ต้องการพิเศษที่นำเข้าไปใส่ไว้ใน PPAP Package ดังนั้นก่อนที่จะเสนอราคาให้
ลูกค้า ผู้ส่งมอบควรสอบถามลูกค้าเสียก่อนว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ปัจจุบันนี้ลูกค้ามักมีตัวนี้เสมอ ยิ่งรายใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเช่น ไครสเลอร์ ฟอร์ด จีเอ็ม เฟี๊ยต
เรโนลท์

18. Part Submission Warrant (PSW) เอกสารชุดนี้มีฟอร์มเฉพาะที่สรุป PPAP Package เอาไว้ ฟอร์มนี้จะมีรายการที่แสดงเหตุผลในการส่งมอบรายการ
ต่างๆที่ว่าไปแล้ว และระดับของเอกสารที่ส่งมอบให้ลูกค้าตามที่บอกไว้ข้างบน แถมยังมีคำถามเชิงสรุปทั้ง package ว่า “ผลที่ได้เป็นไปตามแบบและ
คุณลักษณะที่ต้องการทางข้อกำหนด ใช่/ไม่ใช่”  หากมีความผันแปรหรืออะไรที่ไม่ตรงบางอย่างผู้ส่งมอบควรจะหมายเหตุไว้ใน warrant นี้ หรือไม่ก็แจ้งว่า
ไม่อาจส่งมอบ PPAP ได้

          ถ้าคุณเห็นมีรายการอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก ก็เป็นความต้องการพิเศษของลูกค้าบางราย บางรายอาจมีถึง 22 -23 รายการทีเดียว


         

 
  qms11 ขึ้นข้างบน                        
                             
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์. พ.ศ. 2537