iso 9000 ที่ปรึกษา1      

แผนธุรกิจ (Business Plan)

 
  กลับหน้าหลัก          
 

         เมื่อพูดถึงแผนธุรกิจ นักธุรกิจหลายคนก็อาจเคยได้ยินและรู้จักกันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะเป็นการรู้จักแค่มิติเดียว หรือความหมายเดียวคือแผนธุรกิจ
นั้นมีไว้เพื่อขอเงินกู้จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน นอกจากนี้แล้วก็อาจไม่เคยเห็นความสำคัญของแผนธุรกิจกันเลยว่ามันสามารถเอามาทำอะไรได้บ้าง

         ความจริงชื่อของมันก็สื่อความหมายที่ดีอยู่แล้วว่าเป็นแผนธุรกิจ หรือจะเรียกให้ชัดเจนอีกสักหน่อยแผนสำหรับการทำธุรกิจ ดูมันจะใกล้เคียงความ
เป็นจริงขึ้นมาอีกสักหน่อย วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ที่คิดแผนธุรกิจขึ้นมานั้นก็คือต้องการให้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้นำทางในการทำธุรกิจ ดังนั้นแผนธุรกิจที่
ท่านบัญญัติไว้นั้นจึงประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่สำคัญหลายหัวข้อที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ และนำไปใช้ เพื่อให้สามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในplan1
สนามแข่งขันอันดุเดือดนี้ นี่แหละครับคือประโยชน์สูงสุดที่ผู้ประกอบการจะได้จากแผนธุรกิจ

          ลองมาเจาะกันดูสักหน่อยว่าในแผนธุรกิจนั้นมีประเด็นที่สำคัญๆอะไรอยู่บ้าง

          หลายๆแผนธุรกิจมักจะขึ้นต้นด้วยหัวข้อ “บทสรุปผู้บริหาร” เล่นกันเป็นรูปแบบตายตัวเหมือนแบบฟอร์มกันไปเลย หัวข้อนี้จึงมีเนื้อหาคล้ายๆ บทสรุปที่มีไว้เตือนใจผู้บริหารหากแผนธุรกิจนี้ถูกไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ แต่อย่างที่ว่าไว้
แล้วว่าแผนธุรกิจนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ในเรื่องนี้อย่างเดียว ดังนั้นหากจะเอาไปใช้ในการขอกู้เงินชื่อมันก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็น
อย่างอื่นได้ เพราะมันเป็นบทสรุปที่ให้ผู้ที่จะให้กู้อ่าน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมาของธุรกิจ  แนวคิดธุรกิจที่ทำ  
โอกาสและปัจจัยความสำเร็จ หรืออาจจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ก็ได้ เพื่อจูงใจให้ผู้อ่านติดตามไปอ่านในเนื้อหาต่อไป

          หัวข้อต่อไปก็อาจเป็นการบรรยายถึง บริษัท และสินค้า ที่บริษัททำอยู่ และอาจจะเน้นในจุดของสภาพธุรกิจของสินค้าตัวนี้ในตลาดว่าเป็นอย่างไร
ตัวหลังนี้อาจจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการตลาดของธุรกิจนั้นๆประกอบอยู่ด้วย ในหัวข้อนี้ควรระบุแผนผังองค์กร และ Profile ของบริษัทลงไปด้วย สิ่งที่
สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรขาดก็คือเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ของกิจการ

          หัวข้อถัดไปก็อาจเป็นเรื่องของลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่อ่านแผนธุรกิจนี้ หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการเองได้เข้าใจชัดเจนว่า ลูกค้าของตัวเองเป็นใครบ้าง
โดยปกติถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่ ความรู้เรื่องลูกค้าตัวนี้ก็อาจจะชัดเจนดีอยู่แล้ว แต่ในกรณีของ SME นั้น อาจจะยังมีที่สับสนไม่รู้จักลูกค้าของตัวเองอย่าง
จริงจัง หลายองค์กรคิดว่าลูกค้านั้นคือพระเจ้า แต่ไม่เสมอไปหรอกมีลูกค้าจำนวนมากที่เป็นซาตานอยู่เหมือนกัน ที่คอยแทะทำลายธุรกิจอยู่บ้างก็มี

          พอรู้จักลูกค้าแล้วหัวข้อต่อไปก็อาจเรื่องของการตลาดที่มีเรื่องให้พูดมากมายอยู่ในหัวข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การ
วิเคราะห์ว่าธุรกิจของเราอยู่ตรงใหนของตลาด ที่ลึกลงไปอีกก็อาจรวมถึงการวิจัยตลาดเข้าไปด้วย แถมพ่วงด้วยการวิเคราะห์ SWOT ที่อาจจะยุ่งยากสัก
หน่อยสำหรับบางคน รวมทั้งเรื่องของราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นต้น แผนธุรกิจที่เขียนไว้ดี ไม่เยิ่น
เย้อวกไปวนมา จะทำให้เจ้าของกิจการเข้าใจตลาดของตัวเองมากขึ้น

          หัวข้อต่อไปก็อาจไปลงที่กระบวนการผลิต หรือการบริการ แล้วแต่สภาพของธุรกิจนั้นๆ กระบวนการในหัวข้อนี้ก็มักเขียนกันออกมาเป็น flow chart
ให้พอเข้าใจคร่าวๆ เท่านั้น นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของแผนการผลิต กำลังการผลิต  การจัดองค์กรของฝ่ายผลิต เรื่องของการบริหารจัดการวัตถุดิบ
รวมทั้งรายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์

plan2          หัวข้อต่อไปก็อาจเป็นเรื่องของบุคลากร หรืออัตรากำลัง ที่จะต้องสอดคล้องกับแผนการตลาด และแผนการผลิต แผนธุรกิจที่ดีๆจะมีการวิเคราะห์อัตรากำลังอยู่ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมเพราะการบริหารงาน
บุคคลนั้นไม่ใช่ว่าจะเอากันง่ายๆ พองานมากก็รับคนเข้ามา พองานน้อยก็ปลดคนออกอย่าง ที่ SME ชอบทำกัน

          หัวข้อที่มักจะมาวางกันไว้ท้ายสุดคือเรื่องของการเงิน หัวข้อนี้จำเป็นต้องเขียนโดยผู้ที่มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การเงินพอสมควร เพราะเป็นหัวข้อที่เจ้าของกิจการมักไม่ค่อยชอบอ่าน เหตุผลก็เพราะมันเต็มไปด้วยตัวเลข หลาย แผนธุรกิจที่
เขียนกันแบบไม่เกรงใจคนอ่าน มีแต่การวิเคราะห์ตัวเลขเต็มไปหมด มองดูเห็นแค่ตารางก็หน้ามืดแล้ว ท่านคงจะเขียนให้
นักการเงินอ่านเท่านั้น แล้วก็มักจะตบท้ายด้วยงบการเงิน ที่อย่างน้อยจะต้องมีงบกำไรขาดทุน และงบดุล หรืออาจแถมพ่วง
ด้วยงบกระแสเงินสด

          ที่ระบุมานี้เป็นเพียงแค่หัวข้อหลักๆที่ถ้าเขียนตามนี้ก็คงจะได้แผนธุรกิจที่จะมีประโยชน์มากหากเขียนออกมาจากการวางแผนและการวิเคราะห์ที่
ใกล้เคียงความจริง

          ได้บอกไปแล้วว่าผู้ที่จะใช้แผนธุรกิจนี้นอกจากเจ้าของกิจการแล้ว อาจใช้ในการจูงใจเพื่อชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยก็ได้ เพราะในงบกำไร
ขาดทุนล่วงหน้าจะแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจริง

          ก็มาสรุปสุดท้ายกันอีกทีเหมือนกับที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าประโยชน์ใช้สอยที่มีมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเอกสารที่ยื่นไปพร้อมกับการขอเงินกู้จาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั่นเอง มันก็เป็นธรรมดาการที่จะไปขอกู้เงินเขา เขาก็จำเป็นต้องรู้ว่าทำธุรกิจอะไรอยู่ และมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้อย่างไรเพื่อให้
เจ้าของเงินเขามั่นใจได้ว่ากู้ไปแล้วจะได้เงินคืน

          ท่านที่สนใจที่จะให้เราเขียนแผนธุรกิจให้ ก็กลับไปที่หน้าหลัก แล้วโทรมาติดต่อเรา หรืออีเมลล์มาสอบถามกันดูก่อนก็ได้ในเมนู “ติดต่อเรา”

 
  qms07 ขึ้นข้างบน   กลับหน้าหลัก                    
                             
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์. พ.ศ. 2537